Artefact maakt het onzichtbare zichtbaar

Hertogin Hedwige Polder

Opgraving

Hertogin Hedwigepolder
Het Rijk besloot in 2012 de Hertogin Hedwigepolder te ontpolderen met het oog op natuurherstel. Voor dit project worden onder meer getijdengeulen gegraven. Artefact mocht in opdracht van de Rijkswaterstaat Zee en Delta en het Uitvoerend Secretariaat Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie het vooronderzoek uitvoeren met een bureauonderzoek, geofysisch onderzoek en borringen. Daaruit bleek dat de polder rijk kon zijn aan archeologische vindplaatsen uit verschillende periodes. Daarom wordt het uitgraven van een deel van de geulen door Artefact, in opdracht van TM Baggerwerken Decloedt – Jan De Nul – Aertssen, archeologisch begeleid. Met bijzondere resultaten.

In het noordoosten van de Hedwigepolder kwamen resten van een laatmiddeleeuws cultuur- en polderlandschap aan het licht. Langgerekte percelen van circa 10 meter breed werden gescheiden door greppels. Behalve greppels wijzen spitsporen, plaggen en veenbrokken op grootschalige veenontginning. Dankzij aardewerkvondsten kunnen wij deze activiteiten dateren in de 13e tot 15e eeuw. En er zijn nog meer vondsten gedaan, die wijzen op bewoning.

Veenontginning zorgde in de middeleeuwen voor economische voorspoed in Zeeland. Turf werd verhandeld als brandstof en er werd zout uit gewonnen.